Tel. 981 154 080 visitas@edarbens.es

Transparencia e bo goberno

Edar Bens SA pon a disposición dos cidadáns a información referente á súa actividade en virtude da Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, que ten como obxectivo ampliar e reforzar a transparencia relativa á devandita actividade pública, e establecer as obrigas de bo goberno dos responsables públicos: